مبرد مياه بارد و ساخن من وايت بوينت، فضي - WPWD 1316 CS | Elsafeir online Shop